2015 Jun: Central Falken Product Launch ZE914 & SN832i, Ciao Kuala Lumpur