2018 Aug 6th-8th: AZENIS FK510 Test Drive, Shah Alam Carpark, Shah Alam